Epic Aviation College | Educartis

Epic Aviation College

Academy_training_center- Nairobi

COURSES OFFERED BY EPIC AVIATION COLLEGE

Diploma in Travel and Tourism

Location: Nairobi

Duration: 21 months

Starts on: Flexible

View course

ABE Level 4: Business Management

Location: Nairobi

Duration: 6 months

Starts on: September 2020

View course

ABE Level 5 Business Management

Location: Nairobi

Duration: 12 months

Starts on: September 2020

View course

ABE Level 6 Business Management

Location: Nairobi

Duration: 6 months

Starts on: September 2020

View course
HIGHLIGHTS

School type
SCHOOL TYPEtechnical_training
EPIC AVIATION COLLEGE LOCATION

NAIROBI

6th Floor Development House, Moi Avenue

Box Nairobi Nairobi

SIMILAR INSTITUTIONS

Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb